حکایت های مشترک به مناسبت روز خبرنگار!
حکایت های مشترک به مناسبت روز خبرنگار!
روز 17 مرداد را به نام " روز خبرنگار " نامگذاری کرده اند و از سوئی روز 8 آگوست (17 مرداد) را " روز جهانی گربه " تعیین کرد اند.

روز ۱۷ مرداد را به نام ” روز خبرنگار ” نامگذاری کرده اند و از سوئی روز ۸ آگوست (۱۷ مرداد) را ” روز جهانی گربه ” تعیین کرد اند. شاید برای بسیاری تشابه خبرنگاران و گربه در یک روز مشترک برای بزرگداشت و حرف ” گ” باشد اما برای نگارنده که سال ها در عرصه مطبوعات مشغول به کار بوده ام و از سوئی علاقه خاصی به گربه سانان داشته و کتابی به نام ” شیری که می خواست جلال باشد ” را نوشته ام حکایت خبرنگاران و گربه سانان نزدیکی ها دارد و به همین دلیل است که به هر دو بسیار علاقمند و روزشان راشادباش می گویم!

اولین شباهت را در القابی است که نابخردانه به هر دو داده اند. شنیده ایم که گربه ها را “بی وفا” و “بی چشم و رو” می دانند در حالی که گربه ها بسیار وفادار هستند و رفتارهای آنها بسیار از صدق است و هیچگاه بخاطر لقمه ای غذا نیست که به سمت آدمها می آیند. برای خبرنگاران هم القاب مختلفی می گذارند که اکثرا ناجوانمردانه است اما یک خبرنگار واقعی علی رغم پر خطر بودن و در آمد کم این شغل حیثیت کاری خود را هرگز نمی فروشد و همه سر و جان برای حقیقت می دهد.

دومین شباهت در احتیاط گربه ها است زیرا زندگی آنها سراسر از خطر است و زندگی خبرنگاران از بعد در خطر بودن چیزی از زندگی گربه سانان کمتر ندارد هر آن منتظر ضربه ای هستند پس باید محتاط باشند.

سومین شباهت در قلمروی گربه ها است. گربه ها به شدت از قلمرو خود دفاع می کنند و اگر ماوائی برای خود بسازند اجازه نفوذ به هر غریبه ای به آن را نمی دهند. خبرنگاران آگاه و شریف هم مراقب حوزه قلمرو خود هستند و به این دلیل است که خبرنگار می داند که حقیقت را باید بنگارد و از آن مراقبت کند.

چهارم شباهت استقلال گربه در عین زندگی جمعی است. گربه ها مونس بسیاری هستند و در خیابانها هم در دسته هائی دیده می شوند اما گربه ها در عین حال مستقل هستند یعنی اگر گربه ای مشغول غذا خوردن باشد محال است که اجازه بازی کردن را بدهد.

خبرنگاران در حرفه بسیار اجتماعی هستند اما یک خبرنگار واقعی هرگز اجازه نمی دهد که عقاید جمعی بر کارش تاثیر بگذارد و دنباله رو دیگران باشد.

پنجمین شباهت هاین است که سلطان حیوانات یک گربه سان یعنی شیر است و بی گمان سرافرازی یک جامعه هم به عظمت قلم و پادشاهی بیان حقیقت ربط دارد و با همه تفاوتها باید گفت هم زمانی روز بزرگداشت خبرنگاران عزیز و گربه ها چندان هم بی ربط نیست.

تورج عاطف-وبسایت فوتبالکده