چرا دولت باید دست از سر فوتبال بردارد، مگر پول فوتبال را دولت نمی پردازد؟!
چرا دولت باید دست از سر فوتبال بردارد، مگر پول فوتبال را دولت نمی پردازد؟!
آقای تاج زیر چتر حمایت چه اشخاص و نهادهایی مسئول شده اید؟! و در شرایط حال حاضر از چه نهادهایی فرمان می برید؟!

آقای تاج زیر چتر حمایت چه اشخاص و نهادهایی مسئول شده اید؟! و در شرایط حال حاضر از چه نهادهایی فرمان می برید؟! تحت تاثیر ضوابط از نردبان فوتبال بالا برده شده اید یا روابط؟! وقتی تحت لوای آزادی بیان می گویید دولت دست از سر فوتبال بردارد! دوست دارید به شما هم بگویند دست از سر فوتبال بردارید؟!این درست که دولت به دلیل مشکلات مختلف درونی و بیرونی در معرض انتقادهای شدید است! اما رابطه شما با دولت به مانند رابطه ملت- دولت نیست! و صعودتان را مرهون دولت احمدی نژاد و روحانی هستید. گلایه تان از دولت بی انصافی ست و تصویر نمک خوردن و نمکدان شکستن می دهد!

آقای تاج ؛
به عنوان مثال فکر اولیه حضور ابراهیم شکوری در مسند سرپرست دبیر کلی بر پایه و اساس توجه به جوان گرایی ست و یا امنیت مورد نظر تیم کاری تان؟! قاعدتا امنیت و حفظ وضع موجود برای تان از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است اما صحبت هایی داشته اید که سخت قابل باور است از جوان گرایی صحبت داشته اید اما با انواع و اقسام بند و تبصره ها با قانون منع بکارگیری بازنشستگان مقابله کرده اید!

آقای تاج ؛
برخی بیماری ها مسری ست و نمی توانید خود را تافته جدا بافته بدانید! وقتی سواره هستید لذت ببرید اما کلمات و جملات ارزشمند که بار معنایی مثبت دارند را فدای امتداد حضور نکنید!

آقای تاج ؛
روزهای خوب و بد تاریخ پذیرفتنی هستند و این فکر که برخی فقط حافظ ارزش ها هستند باعث شده که بسیاری از توانمندی ها منابع انسانی جامعه ورزش نادیده گرفته شود. شاید شما خوب متوجه نباشید اما به کمک فن آوری و تکنولوژی که شبکه های اجتماعی نیز محصول آن است مردم به درستی متوجه شده اند! فعلا آگاهی جامعه در حال افزایش است و تفاوت دوغ و دوشاب فهمیدنی شده است اما وقتی تاریخ مطالعه می شود کمی از درد و آلام ها فروکش می کند!

آقای تاج؛
آموخته اید که چطور و چگونه با دولت های مختلف سر کنید! در چه نقطه ای نزدیک و در چه نقطه ای اظهار دوری کنید! اگر مردم گلایه ای دارند آن گلایه ارتباط مستقیم با زیست شان دارد اما اگر زیست اقتصادی تان در شرایط عالی ست در کنار هوش اشتراکی تان از صدقه سری چه کس و یا کسانی بوده است و آن کسان در چه فضایی حشر و نشر داشته اند؟!

آقای تاج؛
نوش جان و گوارای وجودتان! اما به روند حرکت جامعه نیز توجه داشته باشید و پیام این توجه آن است که سکوت کنید! و راجع به موضوعاتی که ارتباط مستقیم به باور و اعتماد عمومی دارد اظهار نظر نکنید! به عنوان مثال به برخی صاحب منصبان مجلس گفته اید که حضور مربی خارجی تحرک اقتصادی ایجاد می کند! و با چنین دیالوگ هایی آشنایی دارم که برای تفهیم خواسته ها و به عنوان مصلحت اندیشی ها چطور و چگونه خواسته ها محقق می شود! اگر ویلموتس تحرک اقتصادی ایجاد می کند نسخه تان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟! چرا که عنوان داشته اید از برخی نهادهای دولتی عملکرد بهتری داشته اید! آیا حضور یک مدیر خارجی در راس فدراسیون فوتبال این تحرک اقتصادی را دو چندان نمی کند؟!

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده