انصاری فرد معاون اقتصادی جدید باشگاه پرسپولیس را منصوب کرد
انصاری فرد معاون اقتصادی جدید باشگاه پرسپولیس را منصوب کرد
محمد حسن انصاری فرد با صدور حکمی رضا یلوه را به عنوان معاون اقتصادی جدید باشگاه منصوب کرد.

محمد حسن انصاری فرد با صدور حکمی رضا یلوه را به عنوان معاون اقتصادی جدید باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

در حکم صادره ابراز امیدواری شده است معاون اقتصادی باشگاه با توجه به تعهد، تجارب، سوابق و تخصص و توانایی هایی که در بخش اقتصادی دارد در راستای توسعه فعالیت های باشگاه در این بخش اقدام نماید.