آورده فوتبال برای تاج و ساکت و هیات همراه شان چیست؟!
آورده فوتبال برای تاج و ساکت و هیات همراه شان چیست؟!
سوال کلیدی این است آورده تاج و ساکت و هیات همراه برای فوتبال ایران چیست و سوال مهم تر اینکه آورده فوتبال برای تاج و ساکت و هیات همراه شان چیست؟! آیا این دو نوع آورده در تناسب هستند؟

رفیق ها سه دسته هستند زبانی و نانی و جانی! به نانی باید نان داد و از در راند! اما وقتی از پنجره وارد می شوند پیام این ورود خروج منطق و عقلانیت عامه پسند است! برخی به مردم تکیه دارند قابل احترام هستند برخی هم تکیه دارند اما به کجا!؟ موضوع بحث این یادداشت نیست. سوال کلیدی این است آورده تاج و ساکت و هیات همراه برای فوتبال ایران چیست و سوال مهم تر اینکه آورده فوتبال برای تاج و ساکت و هیات همراه شان چیست؟! آیا این دو نوع آورده در تناسب هستند؟

با پول ملت می توان هر گربه ای را رقصاند و مهم تر اینکه هر هزینه ای را بر باد داد! مدیریت هزینه اساس کار مدیران دولتی و شبه دولتی شده است اگر تاج مورد حمایت امثال آقای جهانگیری و …باشد باید فاتحه درک و تشخیص نظام دولتی و اداری را خواند. می گویند ساکت در اوان جوانی راننده فلان کس دولتی بوده است و از رانندگی به صدارت فوتبال رسیده است و به نوعی ضمن احترام به ادبیات پیشرفت در جامعه خودمانی باید به حال توسعه گریست.

اصفهان افرادی چون رنانی ها را دارد اینکه امثال تاج و ساکت هم هستند جای نگرانی نیست اما جای غمگین شدن هست! رنانی هم به این جمله باور دارد که مملکت ملت دانا احتیاج دارد. آیا جامعه فوتبال  طرح سوالی نسبت به هزینه های غیر منطقی فدراسیون فوتبال و …دارد؟! تاج و ساکت محور دانایی جامعه فوتبال نیستند بلکه علامت و نشانه حضورهای هزار فامیل هستند و جامعه امروز ایران اگر به این نقطه رسیده است حاصل عملکردهای فامیلی و بعضا رفاقتی بوده است!

تعارف را کنار بگذاریم و بپذیریم که دادخواست و دادگاهی در فوتبال نیست که اگر بود این همه ابهام نبود! جامعه فوتبال غصه می خورد آنان به ریش جامعه می خندند و از مثال مهریه استفاده می کنند که بازخواست شدن را چه کسی کرده و داده و شده است!

پشت چهره و جملات مورد نظر تصمیم سازها استتار می کنند  و به تاخت در جاده تندرستی می دوند و فاصله مردم تا آن ها به اندازه یک قرص نان شده است! دارندگی و برازندگی نوش جان شان. ویلموتس نشد برانکو، برانکو نشد هر کس دیگری را با دست کردن در کیسه خلیفه می خریم! اما باید پرسیده شود که آیا کیسه خلیفه تمامی ندارد؟! و نکته مورد توجه اینکه آن کیسه خلیفه نیست اخوی بلکه کیسه ملت است که بدون توجه به حساب و کتاب فقط به فکر تاریخ و جغرافیای حضورتان هستید!

امید فراغت-وبسایت فوتبالکده